Ochrana osobných údajov

Občianske združenie Lesný klub Gaštanko, Závadská 22, 831 06 Bratslava (ďalej „prevádzkovateľ“), organizátor podujatí a seminárov intuitívnej pedagogiky, kladúc dôraz na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších noviel a predpisov, ako aj ostatných právnych noriem, týmto ako prevádzkovateľ poskytuje nasledujúce informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a predpisov (ďalej len „Zákon“). Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej
nebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenú osobu na ochranu osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Lesný klub Gaštanko, Závadská 22, 831 06 Bratslava, mail: lkgastanko@gmail.com

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej prihlášky.
Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné pre možnosť Vašej účasti na podujatí (poskytnutie služby).

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (zasielanie newslettra a informácii o pripravovaných podujatiach) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie newslettra a informácii o pripravovaných podujatiach) podľa § 13 ods. 1 písm.
a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke služby.

Účel spracovanie osobných údajov: Odborné podujatie – seminár intuitívnej pedagogiky

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, podpis, organizácia, kontaktné údaje (e-mail, tel.), fotografie vyhotovené počas seminára, zverejnenie fotografií vyhotovených počas seminára na webovom sídle, vrátane propagačných materiálov.
Súhlas sa udeľuje na obdobie dvoch rokov; súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej alebo mailovej žiadosti na adresu občianskeho združenia.
Osobné údaje nie sú poskytované tretím osobám s výnimkou organizátorov a jeho dobrovoľníkov, okrem prípadov ustanovených zákonom. Osobné údaje nie sú prenášané
do zahraničia. Fotografie budú zverejnené na webovom sídle www.intuitivnapedagogika.sk, ilustračné zábery môžu byť použité aj na iných serveroch za účelom propagácie podujatia

Účel spracovania osobných údajov: Newsletter týkajúci sa budúcich seminárov a intuitívnej pedagogiky, noviniek a podujatí v tejto oblasti

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, podpis, organizácia, kontaktné údaje (e-mail, tel.)
Súhlas sa udeľuje na obdobie dvoch rokov; súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej alebo mailovej žiadosti na adresu občianskeho združenia.
Osobné údaje nie sú poskytované tretím osobám s výnimkou organizátorov a jeho dobrovoľníkov, okrem prípadov ustanovených zákonom. Osobné údaje nie sú prenášané
do zahraničia.

Práva dotknutej osoby:
Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie o:
a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,

b) práve požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

c) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
d) práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
e) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

Písomnú alebo mailovú žiadosť je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa: Lesný klub Gaštanko, Závadská 22, 831 06 Bratslava, mail: lkgastanko@gmail.com
Pri ústnom uplatnení svojich práv, bude spísaná zápisnica, kópiu ktorej dostane aj dotknutá osoba.
Žiadosť dotknutej osoby bude vybavená v zákonnej lehote tridsať dní.
Tieto podmienky spracovania osobných údajov vstupujú do platnosti dňa 25.5.2018