Predhovor lektora Dietra Schwartza k téme Hodnotenie vo výchove a vzdelávaní

Hodnotenia určujú sekundárny svet! Hodnotenia sú takmer všade: v škole sú hodnotené ľudské výkony, v priemyselne formovanom pracovnom svete sú stroje a ľudia hodnotení podľa kritérií efektívnosti, na sociálnych sieťach sú ľudia a udalosti hodnotené podľa obľúbenosti, vo finančnom svete je všetko hodnotené predovšetkým tempom rastu atď.

Kvôli tomu všetkému nie je pre mnoho ľudí také jednoduché pochopiť hodnotu svojho vlastného života a žiť z tejto hodnoty, pretože všetky hodnotenia stavajú na porovnaní s ostatnými. V škole ide stručne povedané o to byť lepší ako priemer, v priemyselne formovaných programoch na zabezpečenie kvality ide o to byť lepší ako v poslednom testovaní a na sociálnej sieti ide o to dostať viac ‚Likes‘ ako môj konkurent. A vo všetkých týchto systémoch hodnotenia je zapracovaná myšlienka, že existuje neobmedzený rast, ako nám to sugeruje rastová ekonomika.

Pod resp. pred týmto sekundárnym svetom, v ktorom je všetko hodnotené, existuje iný svet, ktorý sa dnes často prehliada. To je ten primárny svet.

primárnom nie sú žiadne hodnotenia, ale v primárnom je všetko tak, ako je. K primárnemu patrí aj to, že my ľudia zomrieme. A k primárnemu patrí život sám osebe, ktorý jednoducho existuje – niekedy aj za najnepriaznivejších okolností.

Tieto dva svety, primárny aj sekundárny, existujú súčasne. Nie je možné robiť žiadne hodnotenia v zmysle dobrý či zlý medzi týmito dvoma svetmi, že by bol napríklad jeden z nich dvoch lepší. Oba jednoducho SÚ.

Ak chceme nájsť cestu v rozmanitosti dnešných hodnotení, je pre nás zmysluplné uvedomiť si naše vnútorné hodnoty a priniesť ich do poriadku, ktorý je kompatibilný s realitou. Inak skončíme v chaose hodnôt.

Má tiež zmysel, aby sme boli čo najbezpodmienečnejšie prepojení s hodnotou nášho vlastného života a z toho žili. Lebo bez takejto previazanosti s našou vlastnou hodnotou ako ľudské bytosti nám vlastne chýba skutočný základ v živote, ale snažíme sa zachrániť tým, že sa prispôsobíme v situáciách, kde by bolo skutočne možné a užitočné pre všetkých, ak by sme v nich boli autonómni.

Z toho vychádzajú potom také fenomény ako napríklad, že dospievajúci spáchajú samovraždu kvôli zlým známkam alebo naopak, že deti odmietajú chodiť do školy alebo sa v škole zúčastňovať toho, čo sa deje, pretože si uvedomujú, že dospelý svet nemá žiadnu predstavu o tom, že primárny svet vôbec existuje. Ale deti a dospievajúci sú vedome alebo nevedome takí múdri, že vedia, že primárne vždy predchádza sekundárnemu. A toto poradie medzi primárnym a sekundárnym nemôže byť zamenené.

Takže neexistuje hodnotenie v zmysle lepšieho alebo horšieho medzi primárnym a sekundárnym, ale obidva sú nevyhnutné. Existuje však veľmi jasné poradie: primárne predchádza sekundárne. Ak máme v primárnom solídny základ, môžeme ísť do sekundárneho a tam všetko možné podniknúť, urobiť chyby, zlyhať, byť úspešný a rozvíjať sa sekundárnym spôsobom. Naše BYTIE a náš vývoj v primárnom je pre to základom a východiskom.

Tento seminár “ Hodnotenie vo výchove a vzdelávaní “ môže pomôcť získať jasnú orientáciu v dnešnom svete, kde sekundárne často preberá miesto primárnemu.

Okrem toho sa v tomto seminári ponúka spôsob myslenia, z ktorého človek získava prístup k primárnej základni vlastného života. Takýto spôsob myslenia tiež pomáha v tom nestratiť kontakt s vlastnou hodnotou vo svete hodnotenia.

V tomto seminári je tiež spracovávaný rozdiel medzi hodnotami a hodnotením.

Pre dnešnú kultúru je veľmi dôležité premýšľať spôsobom, ktorý je v zhode s realitou, pokiaľ ide o hodnotu, ktorú by hodnotiace systémy mali mať, aby sme sa dostali von z všadeprítomnej pasce prispôsobovania. Dnešná výchova v škole a rodine väzí tak húževnato v tomto prispôsobovaní, že je často nutné poprevracať všetky svoje myšlienky a „prehodnotiť“ svoje vlastné hodnotenia, aby sme zostali v kontakte a komunikácii so súčasnou generáciou detí a dospievajúcich.

Tento seminár na tému „Hodnotenie vo výchove a vzdelávaní“ ponúka príležitosť na takéto prehodnotenie a vnútornú preorientáciu.